الضاحية الباريسية العاشرة__Paris Xeme

La Porte St Denis au petit matin. Construite en 1672 à la gloire de Louis XIV..__ تم تشييدها سنة 1672 تخيدا لذكرى لويس الرابع عشر

Source: La page de: Paris est une douce musique